Bezoekersvoorwaarden

Bezoekersvoorwaarden Geert Groote Huis

1. Algemeen
1.1 Deze algemene bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door alle Nederlandse musea aangesloten bij de Nederlandse Museum Vereniging. Als organisatie, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, beveiligingsmedewerkers en overige museumfunctionarissen, zal ieder van de musea hierna worden betiteld als ‘het museum’.
1.2 Onder ‘het museumgebouw’ zal worden verstaan alle ruimtes die juridisch onder de rechtsbevoegdheid van de directie vallen, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, zalen, restaurants, koffieruimtes, terras, tuin, depots, auditoria en dependances van het museum.
1.3 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het museum en de bezoeker. Onder bezoeker, hierna verder ‘de bezoeker’ te noemen, wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst sluit met het museum met als doel het museumgebouw te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken welke door het museum is georganiseerd. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn ook van toepassing voor een ieder die een evenement bijwoont in het museumgebouw zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst heeft gesloten met het museum of voor een ieder die door derden georganiseerde evenementen in het museumgebouw bijwoont.
1.4 Het museum zal al het mogelijke verrichten om het bezoek aan het museumgebouw en/of door het museum georganiseerde tentoonstellingen naar de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Museum spant zich zoveel mogelijk in om eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Het museum verneemt graag van de bezoeker suggesties ter verbetering van de dienstverlening.

2. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen
2.1 Alle door het museum of door derden gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn vrijblijvend. Het museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door het museum en derden aan de (potentiële) bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie.
2.2 Indien hierom wordt verzocht, is de bezoeker te alen tijde verplicht het toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, beveiligingsmedewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij elke keer dat het museumgebouw opnieuw wordt betreden.
2.3 De bezoeker is niet gerechtigd tot het verkrijgen van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs. Indien een bezoeker geen gebruik maakt van het toegangsbewijs komt dit voor eigen rekening van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.
2.4 De bezoeker kan de toegang tot het museum worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen van het museum of een daartoe bevoegde instantie.

3. Verblijf in het museumgebouw
3.1 Gedurende het verblijf in het museumgebouw dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit geval tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van het museum, beveiligingsmedewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar een redelijk oordeel van een leidinggevende of daartoe bevoegde functionaris van het museum de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de (verder) toegang tot het museum worden ontzegd. Zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van het toegangsbewijs.
3.2 Ouders of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het 2 gedrag van de door hen meegebrachte kinderen. Voor de begeleiding van groepen kinderen kunnen aparte instructies / voorwaarden van toepassing zijn.
3.3 Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumgebouw: a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; b. andere bezoekers de weg te versperren of het zicht op kunstwerken te belemmeren; c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het gebruikt van mobiele telefoons, walkmans, of andere geluidsoverlast; d. (huis-)dieren mee te nemen c.q. met zich te voeren; e. te roken anders dan in de daartoe bestemde ruimtes; f. etenswaren en (alcoholhoudende) consumpties mee te nemen c.q. met zich te voeren; g. naar het oordeel van een functionaris van het museum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen c.q met zich te voeren, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, paraplu’s of tassen groter dan 30 x 30 centimeter; deze kunnen in de daartoe bestemde kluisjes/garderobe/bakken worden opgeborgen. Wandelstokken zijn toegestaan mits nodig bij het lopen.(genoemde voorwerpen zijn ook niet toegestaan aan/onder kinderwagens, buggy’s en rolstoelen) h. kunstwerken aan te raken; ouders of begeleiders dienen er op toe te zien dat kunstwerken niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen, kleine kinderen dienen aan de hand te worden meegevoerd, of per buggy te worden vervoerd; i. te rennen en gillen in de museumzalen.
3.4 In bijzondere gevallen waarin algemene veiligheid, van personen of kunstwerken zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende c.q. bevoegde functionaris van het museum inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand-)bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van de medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot het museumgebouw worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs Bij een redelijk vermoeden van schuld van enig strafbaar feit kan daartoe speciaal opgeleid en getraind personeel een bezoeker/verdachte aanhouden in afwachting van de komst van de politie.
3.5 Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het museum is het bezoekers verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven. Tijdens muziekuitvoeringen in het museumgebouw of andere uitvoeringen dit ter beoordeling aan het museum, is het verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het museum, gebruik te maken c.q. met zich voeren van foto-, video-, film-, geluids- of andere opnameapparatuur.

4. Aansprakelijkheid van het museum
4.1 Het verblijf van de bezoeker in het museumgebouw is voor eigen rekening en risico.
4.2 Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de bezoeker toegebracht letsel en uitsluitend gevolg wanneer dit het gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, danwel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van het museum wordt onder meer uitgesloten voor: a. schade tengevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het museum ingeschakelde personen en huurder van (ruimten in ) het museumgebouw en de door deze ingeschakelde personen; b. schade ontstaan tengevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het museum gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldend regels van fatsoen; c. (gevolg-) schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.
4.3 Het museum is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan door of ten gevolge van overmacht aan de zijde van het museum. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het museum onafhankelijk omstandigheid, die toegang tot het museum, tentoonstelling en/of nakoming van de overeenkomst, tijdelijk of blijvend verhindert, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgerwerkstaking, oproer, rellen, 3 optreden van politie en/of brandweer, transportmoeilijkheden, brand, stroomstoringen en andere ernstige storingen, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer.

5. Klachten en reclame
5.1 Het museum zal al het mogelijke verrichten om het bezoek aan het museumgebouw en/of door het museum georganiseerde tentoonstellingen naar de wens van de bezoeker te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren met betrekking tot de gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumgebouw en/of door het museum georganiseerde tentoonstellingen, onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her) inrichten van de ruimtes. De bezoeker kan hier echter nooit een recht op schadevergoeding aan ontlenen.
5.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het museum te vermijden klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding van de zijde van het museum; a.klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het museum; b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museum, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt dor ander bezoekers, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, en verbouwing of het (her) inrichten van ruimtes; e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt dor het niet naar behoren functioneren van faciliteiten van het museum. f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door (grote) drukte.
5.3 Klachten en verzoeken tot reclame over de overeenkomst tussen het museum en de bezoeker dienen binnen 30 dagen, nadat het bezoek heeft plaats gevonden, schriftelijk de directie van het museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
5.4 De bezoeker kan suggesties ter verbeterring schriftelijk indienen via een formulier dat te verkrijgen is bij de kassa of informatiebalie van het museum.

6. Overige voorwaarden
6.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden/of regelingen van het museum.

7. Toepasselijk recht
7.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het museum is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het museum voortvloeien worden ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de in de vestigingsplaats van het museum zetelt.