Gebruiksvoorwaarden website

Het Geert Groote Huis (GGH) heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor het GGH zijn verontschuldigingen aanbiedt. Het GGH geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen. Het GGH is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies op de website van het GGH, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen op de website van het GGH. Het GGH is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade – van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook – ten gevolge van het gebruik van de informatie die – hetzij direct hetzij indirect – via de website van het GGH wordt verkregen.

Bezoekers van de website van het GGH die informatie verschaffen aan het GGH, gaan ermee akkoord dat het GGH onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat GGH zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan GGH) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.